Algemene voorwaarden

Algemeen

1.    Boacreations.nl is een VOF, ingeschreven als zodanig bij de Kamer van Koophandel te Hoorn, onder nummer: 37121056.
2.    Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.


Opdrachten en bestellingen
1.    Indien u bij ons bestelt, gaat u akkoord met de door ons gehanteerde algemene voorwaarden. Voordat u bestelt dient u kennis te nemen van deze voorwaarden die op deze pagina toegankelijk zijn. Als u hierover vragen heeft kunt u altijd per e- mail contact met ons opnemen: info@boacreations.nl
2.    Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk anders is aangegeven.
3.    Dedooronsgebruiktefoto’szijnterilustratie. Het kan zijn dat de kleur van de geleverde artikelen wat kunnen afwijken.
4.    Indien overeengekomen is het mogelijk dat u uw bestelling zelf ophaalt bij Boacreations.nl. Vooraf dient dit duidelijk te zijn afgesproken. Het moment van afhalen wordt in overleg met Boacreations.nl vastgesteld.
5.    Iedere bestelling kan, met uitzondering van bestellingen onder rembours, zonder kosten, binnen 24 uur nadat u de bestelling heeft geplaatst worden geannuleerd. Wij verzoeken u daartoe een e-mail te sturen aan: info@boacreations.nl. Uw orderannulering zal per e-mail worden bevestigd.
6.    Indien u uw geannuleerde bestelling reeds heeft voldaan, ontvangt u het betaalde bedrag retour in de vorm van een tegoedbon, uitgegeven door Boacreations.nl. Deze bon is onbeperkt geldig en kunt u bij uw eerstvolgende bestelling bij Boacreations.nl verzilveren.


Levering
1.    Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af winkel/magazijn van Boacreations.nl
2.    U bent verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze u ter beschikking staan of aan u ter hand worden gesteld.
3.    Indien u de afname weigert of nalatig bent met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor uw rekening en risico nadat Boacreations.nl u dit heeft medegedeeld. U zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

4.    Indien Boacreations.nl een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze inducatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan één week overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient u Boacreations.nl schriftelijk ingebreke te stellen.


Verzending
1.    Wij gaan pas over tot verzending van de door u bestelde artikelen na ontvangst van uw betaling, met uitzondering van bestellingen onder rembours.
2.    Verzending geschiedt in de meeste gevallen binnen 14 werkdagen na ontvangst van uw betaling.
3.    De in het vorige lid genoemde termijn is nimmer een fatale termijn. Hoewel wij ons uiterste best doen de genoemde levertijden te respecteren kan Boacreations.nl niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele vertraging in de aflevering.
4.    Onze pakketten worden bezorgd door UPS. Derhalve zijn de bezorg voorwaarden van UPS van toepassing. Er wordt in eerste instantie drie keer aangeboden. Voor ontvangst dient u te tekenen. Boacreations.nl behoud zich het recht voor om bezorging via andere aanbieders te laten verlopen.
5.    Kroonluchter, kasten en tafels zullen door Boacreations.nl zelf worden afgeleverd. Aflevering geschiedt na overleg.


Betalingen
1.    Aleprijzenoponzesitezijnineuro’s,inclusief BTW en exclusief eventuele verzendkosten.
2.    Voor transport binnen en buiten Nederland brengen wij kosten in rekening. 3.    Na een door u geplaatste bestelling ontvangt u direct een e-mail. Daarin vermelden
wij de totale kosten inclusief eventuele verzendkosten. Zodra uw bestelling verzonden wordt, zenden wij u nogmaals een e-mail. In deze laatste mail vindt u ook een tracking code van UPS, zodat u zelf kunt nagaan wanneer u uw bestelling ontvangt.
4.    Betaling geschiedt altijd geheel vooraf met uitzondering van het hieronder bij punt 2 genoemde.


Betaling is mogelijk door:
1.    Direct en online door middel van iDEAL bij ABN AMRO, Rabobank, ING bank en de Postbank, doch na akkoord gaan van de betalingsbemiddelde. Voor online betalingen worden u géén extra kosten berekend.
2.    Betaling onder rembours. Directe en contante betaling bij aflevering van uw bestelling. De kosten van een rembourszending zijn geheel voor uw rekening.
3.    Handmatige overboeking of internet bankieren bij de bank van uw keuze. Het totale bedrag overmaken op onze bankrekening 1151.61.430. Onder vermelding van uw naam, adres, woonplaats en uw bestelnummer.


Reclames
1.    Wij doen er alles aan om u een perfect product te leveren. U bent gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen een zo kort mogelijke termijn te onderzoeken. Daarbij behoort u te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
2. Mochthetproductofonzedienstennietaanhetbovengenoemdevoldoen,dan dient u binnen 7 dagen na ontvangst van de bestelling een e-mail te sturen aan info@boacreations.nl. Wij zullen dan binnen 2 werkdagen contact met u opnemen.
3. Indienuterechtreclameertzullenwijproberenhetprobleemzospoedigmogelijk op te lossen. Mocht de oplossing niet aan uw verwachtingen voldoen dan kunt u de bestelling, zonder bijkomende kosten, annuleren. Het reeds betaalde bedrag zal direct, in de vorm van een tegoedbon, aan u worden uitbetaald.
7. Geheimhouding 1.    Klantgegevens worden uitsluitend intern gebruikt ten behoeve van de afhandeling
van een bestelling en voor mailing aan u door Boacreations.nl

Website
1.    Wij doen ons best om onze site up to date te houden, echter het kan voorkomen dat er onverhoopt een product niet leverbaar is. In dit geval nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.
2.    Alle informatie, diensten of producten die u aantreft op deze website kunnen fouten bevatten en kunnen onderhevig zijn aan tijdelijke interruptie. Hoewel Boacreations.nl haar best doet om alle informatie, diensten en producten zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden, kan zij niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten, defect, gederfde inkomsten of andere beschadigde consequenties, voortkomend uit het gebruik van deze website.
3.    Boacreations.nl ziet af van welke aansprakelijkheid dan ook, binnen de grenzen van de Nederlandse wetgeving. In geen geval zal Boacreations.nl aansprakelijk gesteld kunnen worden voor enige directe, indirecte, incidentele, consequentere en speciale schades, of welke schades dan ook, voortkomend uit het gebruik van, of functioneren van deze website, of van iedere vorm van informatie, diensten of producten aangeboden door deze website, ook al is Boacreations.nl op de hoogte gesteld van de mogelijkheid van het ontstaan van een dergelijke schade.


Aansprakelijkheid
1.    Indien door Boacreations.nl geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Boacreations.nl jegens u beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden is geregeld.
2.    Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van Boacreations.nl beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, terugbetaling van de koopprijs, dan wel het ter beschikking stellen van een tegoedbon. Zulks ter keuze van Boacreations.nl.
3.    Onverminderd het bovenstaande is Boacreations.nl niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de consument.
4.    De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Boacreations.nl.


Overmacht
1.    Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
2.    Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, niet-voorzien, waarop Boacreations.nl geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Boacreations.nl niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Boacreations.nl worden daaronder begrepen.
3.    Boacreations.nl heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat hetlinnenhuis.nl haar verbintenis had moeten nakomen.
4.    Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
5.    Voorzoveel Boacreations.nl ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Boacreations.nl gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. U bent dan gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.


Geschillen
1.    De rechter in de vestigingsplaats van Boacreations.nl is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Boacreations.nl het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
2.    Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.


Toepasselijk recht
1.    Op elke overeenkomst met Boacreations.nl is Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
2.    Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.


Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden
1.    Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Hoorn.
2.    Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
3.    Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.